Wednesday, December 28, 2011

Sunshine and thunder


If I accept the sunshine
and warmth,
then I must also accept
the thunder and lightning.
~Kahlil Gibran

Αφού αποδέχομαι του ήλιου το φως,και τη ζεστασιά του,θα πρέπει επίσης να αποδεχτώ και τη βροντή και τον κεραυνό.

Sunday, December 11, 2011

True Being


“Your true being
exists
prior
to the arising
of any
concept.” Sri Nisargadatta


Αυτό που αληθινά είστε υπάρχει πριν να προκύψει οποιαδήποτε σκεπτομορφή.

Wednesday, November 23, 2011

Tiger temple

No comments


Tiger Temple
, or Wat Pha Luang Ta Bua, is a Theravada Buddhist temple in western Thailand that was founded in 1994 as a forest temple and sanctuary for wild animals, among them several tigers.

Sunday, November 13, 2011

Love sonetBy PABLO NERUDA

I love you without knowing how, or when, or from where,
I love you directly without problems or pride:
I love you like this because I don’t know any other way to love,
except in this form in which I am not nor are you,
so close that your hand upon my chest is mine,
so close that your eyes close with my dreams.


Σ'αγαπάω χωρίς να ξέρω ούτε πως ούτε πότε ούτε από που,
σ'αγαπάω έτσι ίσια χωρίς προβλήματα ούτε αλαζονεία:
έτσι σ'αγαπάω γιατί δεν ξέρω ν'αγαπάω αλλιώς.

Ετσι μονάχα με αυτό τον τρόπο,όπου ούτε είμαι ούτε είσαι,
τόσο κοντά που το χέρι σου πάνω απ'το στήθος μου γίνονται ένα,
τόσο κοντά που κλείνονται τα μάτια σου με τον ύπνο μου.

Sunday, October 23, 2011

Non violence in action


.Compassion and love constitute non-violence in action.
The Dalai Lama

Η συμπόνια και η αγάπη συνιστούν δράση της "μη βίας".

Thursday, October 13, 2011

The redemptive dimension


To every accident and disaster there is a potentially redemptive dimension that we are usually unaware of." ~Eckhart Tolle
"
Σε κάθε ατύχημα και καταστροφή υπάρχει δυνητικά μία λυτρωτική διάσταση της οποίας συνήθως δεν έχουμε επίγνωση"-

Thursday, October 6, 2011

True Happiness


"Many people think excitement is happiness....
But when you are excited you are not peaceful.
True happiness is based on peace."
— Thich Nhat Hanh
"Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι, ευτυχία είναι η έξαψη..
Αλλά όταν έχεις έξαψη,δεν έχεις εσωτερική γαλήνη.
Η αληθινή ευτυχία βασίζεται στην εσωτερική γαλήνη."

-Thich Nhat hanh

Tuesday, October 4, 2011

Warning


-Suffering warns us that the structure of memories and habits, which we call the person…, is threatened by loss or change.
sri Nisargadatta
-Το να υποφέρει κανείς είναι προειδοποίηση ότι η "κατασκευή" από μνήμες και συνήθειες που αποκαλούμε προσωπικό εαυτό,απειλείται με εξαφάνιση η αλλαγή.

Sri Nisargadatta

Saturday, October 1, 2011

by itself


I did nothing deliberately-All came by itself,the desire to let go,to live very simply,to be quiet,to go within.

Δεν έκανα το οτιδήποτε με κάποιο σκοπό.Ολα ήρθαν από μόνα τους,η επιθυμία να απέχω από κοινωνικές εκδηλώσεις,να ζήσω πολύ απλά και ήσυχα,να περπατήσω εσωτερικά μονοπάτια.

Thursday, September 22, 2011

New eyes

"Το αληθινό ταξίδι της ανακάλυψης δεν βρίσκεται στην εξερεύνηση νέων περιοχών αλλά στην αναζήτηση μιας νέας ματιάς" M.Proust.

The only real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes but in having new eyes. ~Marcel Proust

Wednesday, August 24, 2011

touching poem

The Final
by Shakti Kumar

A very strong volcano

enters this heart.
Each ache gets renewed;
Every pleasure gets naked

It happens again and again-
Different on the periphery;
But at the centre always the same,
and always leaving a question -mark behind.

I have tried to stop it

with arguments and logic
It always smiles with contempt,
and without answering carries on its own.

I have tried to flow with it
it leads to appalling disasters
and bring me back again

moving in inexhaustible grooves.

I have tried to escape from it.
Through sex,through scriptures,through drugs;
But wherever i reached i found it there
as omnipresent as death and Cod.

Ι have tried to fight with it
and it consumes volumes of time:
To stop just a particle of it
what to speak about the whole of the monster.

I have tried to ignore it;
Tramples upon me with heavier weight.
I have also called illusion.
But the blood it sucked remains reality.

I have invented a God that didn't save me;
But whispered gently in my ears,
" Until you are there,my friend,
you cannot eliminate your shadows including me.
"


Ενα τόσο δυνατό ηφαίστειο

μέσα σε τούτη τη καρδιά.
Kάθε πόνος ανανεώνεται,
κάθε ευχαρίστηση απογυμνώνεται.

Συμβαίνει ξανά και ξανά-
Διαφορετικό στη περιφέρεια ,
αλλά πάντα ίδιο στο κέντρο,
και πάντα αφήνει μία ερώτηση σφραγίδα πίσω του.

Προσπάθησα να το σταματήσω
με λογική και επιχειρήματα.
Χαμογελά με περιφρόνηση,
και χωρίς να απαντά συνεχίζει το δρόμο του.

Προσπάθησα να κυλήσω μαζί του,
οδηγήθηκα σε άθλιες καταστροφές
και με έφερε πίσω ξανά περνώντας
μέσα από πτυχές ανεξάντλητες.


Προσπάθησα να δραπετεύσω από αυτό.
Μέσα απ'το sex,μέσα από γραφές,μέσα από ουσίες.

Αλλά όπου και να πήγα το βρήκα εκεί
πανταχού παρόν σαν το θάνατο και το Θεό.


Προσπάθησα να το αντιπαλέψω,

ξόδεψα όγκους χρόνου να σταματήσω

ένα τόσο δα μικρό του κομματάκι.

Τι να πω για το τέρας ολόκληρο.


Προσπάθησα να το αγνοήσω,
με ποδοπάτησε με περισσότερο βάρος.
Το ονόμασα και αυταπάτη επίσης.

Aλλά το αίμα που ρούφηξε παραμένει αληθινό


Επινόησα ένα Θεό που δεν με έσωσε,
αλλά ψυθίρισε ευγενικά στ'αυτιά μου:
"Οσο είσαι φίλε μου εκεί ,δεν μπορείς
να εξαφανίσεις τις σκιές σου,εμού
συμπεριλαμβανομένου”.


Sunday, August 21, 2011

About past


Whatever has happened in my past is like it has happened to someone i know well,but not to me.
Who am i? who is the one is asking?

Οτι έχει συμβεί στο παρελθόν μου είναι σαν να συνέβη σε κάποιον που γνωρίζω καλά ,αλλά δεν είμαι εγώ.
Ποιός είμαι; Ποιός είναι που αναρωτιέται;
Tuesday, August 16, 2011

a powerful question
What do I want from life? A more powerful question has arisen in me "what does life want from me?"

" Tί θέλω από τη ζωή";; Ενα βαθύτερης δυναμικής ερώτημα ανέκυψε, "τι, η ζωή θέλει από μένα;;

Friday, August 12, 2011

The one who sees

i feel the "voice in my head" is not who I am. Who am I then?? The one who sees that??

Αισθάνομαι πως η "φωνή του νου μου" δεν είναι αυτό που ΕΙΜΑΙ. Ποιός είμαι τότε;; Εκείνος που το αντιλαμβάνεται αυτό;;

Wednesday, July 27, 2011

Yes and no.

Is suffering really necessary? Yes and no. If you had not suffered as you have, there would be no depth to you, no humility, no compassion.
-Eckhart Tolle-


Είναι το να υποφέρει κανείς πραγματικά απαραίτητο; Ναι και όχι.Aν δεν είχατε υποφέρει όπως έχετε,δεν θα υπήρχε βάθος σε σας,δεν θα υπήρχε ταπεινότητα,συμπόνια.
-Eckhart Tolle-

Sunday, July 10, 2011

enough space


Only if there is enough space inside us for the unknown, the new,we can go into a real, deep and true relationship with an other.


Μόνον όταν μέσα μας υπάρχει άφθονος "χώρος" για το άγνωστο , το νέο,μπορεί κανείς να έχει μία ζωντανή και βαθιά σχέση με κάποιον άλλο.

Friday, July 8, 2011

without trying to change it.


J.Krishnamurti: If you begin to understand what you are without trying to change it, then what you are undergoes a transformation.


J.Krishnamurti:Αν αρχίσεις να κατανοείς αυτό που είσαι,χωρίς να προσπαθείς να το αλλάξεις,τότε αυτό που είσαι υφίσταται μεταμόρφωση.

Thursday, June 30, 2011

A way to be


Follow your path according your soul's needs and preferences.Stay in peace,be silent and take the time to feel and be in touch with the invisible guide within you.

Πάρε το δρόμο σου,σύμφωνα με τις ανάγκες της ψυχής σου και τις προτιμήσεις σου,γαλήνεψε,σώπασε,δώσε στον εαυτό σου το χρόνο που χρειάζεται για να αισθανθεί και να έρθει σε επαφή με τον αόρατο oδηγητή που υπάρχει μέσα σου.

Monday, June 27, 2011

The way of looking


As far as i can think it is not universe which needs any improving.Our way of looking does.

Οσο μπορώ να σκεφτώ δεν είναι το σύμπαν,το κοσμικό γίγνεσθαι, που έχει ανάγκη από βελτίωση,ο τρόπος που κοιτάμε,αντιλαμβανόμαστε,αξιολογούμε τα της ζωής έχει.

Wednesday, June 22, 2011

Light MORE LIGHT!


I dont think that inner peace is a result of an improving, changing, or evolving into anything different or better,of what we already are.It is just a question of removal of the darkness of ignorance which comes with steady observation and understanding of our thoughts, behaviors,experiences ,feelings.
Light brings awareness,and awareness brings peace.


Δεν νομίζω οτι η εσωτερική γαλήνη έρχεται ως αποτέλεσμα κάποιας αλλαγής,καλυτέρευσης,εξέλιξης σε κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαστε ήδη.

Το σκοτάδι της άγνοιας είναι που πρέπει να διαλυθεί,και αυτό γίνεται με την σταθερή παρατήρηση και κατανόηση σκέψεων,συμπεριφορών,εμπειριών,συναισθημάτων μας.
Το φως φέρει επίγνωση,και η επίγνωση γαλήνη.

Tuesday, June 21, 2011

Free will???

Unconditional free will may not exist. The free will that we take pride in is restricted to making a choice within the framework and circumstances that are settled on by factors beyond our control.

Χωρίς όρους ελεύθερη βούληση μπορεί και να μην υπάρχει. Η ελεύθερη βούληση για την οποία είμαστε περήφανοι,περιορίζεται στο να κάνει επιλογές μέσα σε ένα πλαίσιο καταστάσεων και συνθηκών που ορίζονται από παράγοντες που δεν ανήκουν στο πεδίο ελέγχου μας.

Saturday, June 18, 2011

Thinking of God

when human mind needs to think of God is better to See God as movie director, rather than as a judge. He has no aversion for the villain and no special penchant for the gentle. Each one is playing its role,according the screenplay.

Οταν ο ανθρώπινος νους νοιώθει τη ανάγκη να σκεφτεί την έννοια Θεός είναι προτιμότερο να δει ένα σκηνοθέτη παρά έναν κριτή-δικαστή. Κάποιον που δεν έχει αποστροφή για τον κακό και ιδιαίτερη αδυναμία στον καλοσυνάτο.Ο καθένας τους παίζει το δικό του ρόλο στην εξέλιξη της σεναριακής πλοκής.

Monday, June 13, 2011

THE teacher

Εδώ και 15 χρόνια,όλα τα βιβλία εσωτερικής αναζήτησης που διάβασα,μουέδωσαν μία τρομερή βοήθεια,στην προσπάθεια κατανόησης του νου και ψυχισμού μου,και κατ'επέκταση των ανθρώπων γενικότερα
. Κυρίως αυτά του J.Krishnamurti για σχεδόν 10 χρόνια.
Τα δύο τελευταία χρόνια ,η διδασκαλία, του Sri Nisargadatta Μaharaj, τόσο κοντά στην ιδισυγκρασία μου,έχουν μία ανεκτίμητη συμβολή στη διεύρυνση και ανάπτυξη της πνευματικής μου ευφυίας.
Θα πρέπει όμως να ομολογήσω,πως αυτό που αισθάνομαι είναι, πως ο πιό μεγάλος,ο ανώτατος δάσκαλος είναι ο εσωτερικός εαυτός.
Αυτή η εσωτερική πυξίδα-φωνή-ανάγκη που δείχνει η σε κάνει να αισθάνεσαι το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσεις.
Εχοντας πολλές φορές την αίσθηση πως δεν τίθεται καν θέμα επιλογής.

Εμπιστεύομαι αυτόν το εσωτερικό εαυτό.

Since 15een years all spiritual books and teachings i have read, have been of a tremendous help in my inward investigation and understanding of inner space,and mind functioning mine and humans more generally. Especially those of Jiddu Κrishnamurti for almost 10 years.
Last two years Sri Nisargadatta's Maharaj teachings ,so close to my idiosyncracy,have a priceless contribution to the development and enlargement of my spiritual intelligence.
But i must confess , what i feel is, that the greatest,the supreme teacher is the inner self.
This inner ruler-voice-need which shows or makes you feel the path to follow.

Some times having the feeling for it is a choiceless process.

I confide in this inner self.


Saturday, June 11, 2011

Open


An open heart is an open mind.
The Dalai Lama

Thursday, June 9, 2011

one existence
"Strictly speaking, there are no separate individual existences. There are just many names for one existence." -Shunryu Suzuki -Japanese Zen master-

Αυστηρά μιλώντας δεν υπάρχουν ξεχωριστές ατομικές υπάρξεις.Υπάρχουν μόνο πολλά ονόματα για την ΜΙΑ ύπαρξη. -Shunryu Suzuki -Japanese ZEN master-

Monday, May 30, 2011

Watching an animal

I love animals.
It's so wonderful to watch an animal, because an animal has no opinion about itself. It is.

Αγαπώ τα ζώα ,είναι τόσο όμορφο να τα παρατηρείς γιατί ένα ζώο δεν έχει γνώμη για τον εαυτό του: Απλά Είναι.Tuesday, May 24, 2011

Love comes....

Μέσα απο την κατανόηση έρχεται η αγάπη. RUMI

From understanding comes love.
#Rumi

Saturday, May 21, 2011

About Buddhism


Buddhism is a path not simply of faith but also of reason and knowledge, says the Dalai Lama

From the Buddhist point of view, the minds of ordinary people are weak and distorted because of the delusion and emotional afflictions they carry within themselves. As a result, they are unable to see things as they actually exist; what they see is a vision that is twisted and defined by their own emotional neuroses and preconceptions.

The purpose of Buddhism is to remove these distortions from the mind and facilitate valid perception. When we eradicate the delusions, we start seeing reality as it is. This benefits everyone — both in this life and in those that follow. Therefore, Buddhism is a path not simply of faith but one also of reason and knowledge.

Thursday, May 12, 2011

Spiritual Intelligence


Το σχόλιο της πεταλούδας στη προηγούμενη ανάρτηση με ώθησε να αναρτήσω το παρακάτω κείμενο.

Υπάρχει η συμβατική ευφυία-IQ-,η συναισθηματική ευφυία-EQ- και η πνευματική ευφυία, spiritual intelligence-SI-. H spiritual intelligence επεκτείνει τον ορίζοντα πέρα από το εγώ.Ευαισθητοποιεί σε εναν ευρύτερο κύκλο επίγνωσης και επιρροής. Η πνευματικότητα επιτρέπει να παραμένουμε συνδεδεμένοι με την αίσθηση μίας συμπαντικής ενότητας-ολότητας. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται κανείς σε δοκιμασίες και καταστάσεις δύσκολες με αξιοσημείωτα σύνθετο τρόπο. Μας κάνει πιό δεκτικούς στη δύναμη της σοφίας που είναι πάντα διαθέσιμη μέσα μας.

There is conventional intelligence-IQ- emotional intelligence-EQ- and Spiritual Intelligence-SI- Spiritual intelligence,expands the horizon beyond the ego.It sensitize one to a larger circle of awareness and influence.Spirituality evolved people to remain connected with a sense of universal oneness. This enables them to respond to trying situations and issues in a remarkably composed manner. It makes us more receptive to the power of wisdom that is always available within us.

Tuesday, May 10, 2011

The fact and the idea


"The fact is one thing, and the idea about the fact is another." - Jiddu Krishnamurti, New York, 18/6/50"

Saturday, April 16, 2011

What it is intensely felt


what i feel is that each person's life – each lifeform, in fact – represents a world, a unique way in which the Universe, God,universal Consciousness,Absolute,-whatever word one feels like using- experiences itself.And there is nothing to be changed,but everything to be understood.

Αυτό που αισθάνομαι είναι πως η ζωή του κάθε ανθρώπου και κάθε μορφή ζωής,είναι ένας μοναδικός κόσμος μέσω του οποίου το Σύμπαν,Ο Θεός,η παγκόσμια Συνείδηση,το Απόλυτο-όποια λέξη σας ταιριάζει χρησιμοπoιείτε- εξερευνά ,έχει την εμπειρία του εαυτού του.Και πως στο βάθος δεν υπάρχει κάτι που πρέπει να αλλάξει,αλλά υπάρχουν τα πάντα για να κατανοηθούν.

Tuesday, April 5, 2011

i think therefore i am??


Ramjhula-Rishikesh

The philosopher Descartes believed that he had found the most fundamental truth when he made his famous statement: "I think, therefore I am." He had, in fact, given expression to the most basic error: to equate thinking with Being and identity with thinking.
Eckhart Tolle.


Ο φιλόσοφος Καρτέσιος πίστευε οτι είχε βρει την πιό βασική αλήθεια όταν έλεγε:
"Σκέπτομαι άρα υπάρχω"
Στην πραγματικότητα έκφρασε ένα από τα πιό βασικά λάθη:
Την εξίσωση της σκέψης με τη ύπαρξη και την ταύτιση της ύπαρξης με τη σκέψη.
Eckhart Tolle.


Friday, April 1, 2011

What matters

Dharamsala N.india

It is not what you do,but what you stop doing that matters.

Οχι ό,τι κάνεις,αλλά αυτό που σταματάς να κάνεις είναι που έχει σημασία.
Ps.To ανάρτησε και η πεταλούδα πριν ενάμιση μήνα,για προσωπικούς λόγους ένοιωσα την ανάγκη να το αναρτήσω και εδώ.

Tuesday, March 22, 2011

happiness and inner peace

Rishikesh N.India

Η διαφορά μεταξύ ευτυχίας και εσωτερικής γαλήνης είναι ότι η πρώτη εξαρτάται από συνθήκες τις οποίες αντιλαμβανόμαστε ως θετικές ενώ η δεύτερη όχι.


There is a difference between happiness and inner peace. Happiness depends on conditions being perceived as positive; inner peace does not.

Tuesday, March 1, 2011

a painting

Ganges-Rishikesh-N.India

Υπάρχουν συναισθήματα που αδυνατώ να κατανοήσω.
Τα αφήνω να υπάρχουν και δεν τους αντιστέκομαι,μήτε τα κρίνω.
Η εμπειρία έδειξε πως οτι με πληγώνει είναι γιατί πρέπει να πληγωθώ,έστω και αν ο λόγος για καιρό μου διαφεύγει.
Δρω ΩΣΑΝ ΝΑ είχα ελεύθερη βούληση,γνωρίζοντας πως
δεν έχω,μιά και αυτός είναι ο τρόπος που της κάθε μέρας η ζωή προχωρά.
Παρατηρώντας ήσυχα βλέπω τη ζωή να ζωγραφίζει τον πινακά της.

There are emotions i can not understand,i don't resist to them,nor i judge them.
According my experience whatever hurts me is because is supposed to hurt me ,even if it takes time to understand the whole functioning.
Calm witnessing is taking place,i act AS IF i have free will,knowing i dont,because this is the way daily living can go on.
Life paints its own painting.
Wednesday, February 16, 2011

Οι λέξεις των άλλων

Rishikesh-N.India


OI ΛΕΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

Πάντα από έφηβη είχα αδυναμία στις συνεντεύξεις. Ηταν φορές που μάθαινα για τα της ανθρώπινης ψυχής διαβαζοντάς τες.
Τώρα στην ωριμότητα,όταν συναντώ λέξεις που θα μπορούσαν να είχαν ειπωθεί,η γραφτεί και από με, με κάποιες ίσως παραλλαγές,νοιώθω μία εσωτερική χαρά,και το χαμόγελο συνοδεύεται από την ανακουφιστική εκείνη αίσθηση της ύπαρξης συνοδοιπόρων στο δρόμο διεύρυνσης της συνειδητότητας .
Δίνει και μία αίσθηση ελευθερίας η έκφραση μέσα από τις λέξεις των άλλων..
Συνοδοιπόροι είμαστε στον ίδιο προορισμό..
Ακολουθούν τέσσερα τέτοια αποσπάσματα:
1

"Φτάνει με την κρίση αρκετά. Υπάρχει και η φύση.

Ας καταστραφούν όλα με ένα σεισμό. Ένα κορίτσι και ένα αγόρι να μείνουν, κάποια στιγμή θα στήσουν και πάλι μία Ακρόπολη.

Η φύση τα λύνει όλα. Αλλά η φύση θέλει να την αντέχεις.
Τους αργούς ρυθμούς της. Την αγριότητά της.

Σου αλλάζει τη σχέση με το χρόνο.

Η επανάληψή της, η σοφή αυτή επανάληψη.

Το “ωκεάνιο αίσθημα” του “Μόμπυ Nτικ” που μετά το πήρε και ο Φρόυντ αλλά και ο Εμπειρίκος, αυτό που νοιώθεις όταν κάνεις έρωτα και όταν είσαι μέσα στο νερό.

Εννέα μήνες στη μάνα μας, μέσα στο νερό έχεις μία μεγάλη ηρεμία και εκεί θέλεις να ξαναγυρίσεις, ζώντας όμως στο τώρα.

Η απόλυτη φιλοσοφία είναι το παρόν. Τώρα είναι ο απόλυτος χρόνος. Το “αχαλίνωτον ακαριαίον”."

Nίκος Αλευράς - Σκηνοθέτης
2

.."Το να είσαι παρών στη στιγμή σου δίνει έτσι κι αλλιώς την αίσθηση της αιωνιότητας.
Γιατί εμπεριέχει την αίσθηση της αιωνιότητας. Γιατί εμπεριέχει όλο το χρονικό φάσμα.
Αφού είσαι απόλυτα παρών δεν σκέφτεσαι το παρελθόν ή το μέλλον, άρα απαλλάσσεσαι από τα δεινά της θνητότητας.
Κι αυτή είναι η ομορφιά στη ζωή. Η ψευδαίσθησή της. Και η αλήθεια της.
Η μαύρη τρύπα στα χρονικά της όρια. Δόξα τω θεό, νιώθω ευλογημένος από τέτοιες στιγμές».
«Όλοι μας έχουμε κατάθλιψη, γιατί η ζωή έχει δυσκολίες για όλους. Το θέμα είναι πώς τη διαχειριζόμαστε και σε ποιον χρεώνουμε τα σπασμένα.
Το ιδανικό είναι να αποφεύγουμε τα χρεωστικά και τις ποινές»
«Δουλειά μου είναι να κολυμπώ στην ίδια θάλασσα με όλο τον κόσμο.
Υποχρέωσή μου να αποφεύγω τα δίχτυα, τα βαλτοτόπια και τα ψεύτικα φώτα της όποιας επιτήδειας τράτας.
Κι αν αποτυγχάνω σε καμιά φουρτούνα, στην επόμενη θα ’μαι πιο προνοητικός».
«Ο έρωτας όσο πιο δυνατός είναι, τόσο λιγότερο μολύνεται από το νου.
Μόνο έτσι αντιλαμβάνομαι τον έρωτα πλέον, σαν άφεση αμαρτιών».
«Τα ανθρώπινα ουδέποτε ήτανε βαριά. Εμείς θέλουμε και τα βλέπουμε έτσι, για να αποφύγουμε τη βελτίωση και να διαιωνίζουμε την προσκόλληση στα περιττά και στα faux»..."
Γιώργος Καραμίχος
ηθοποιός

3

"..Εγώ, πάλι, διαφωνώ με αυτό που λένε για την ομορφιά της ζωής.To ωραιότερο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου είναι ο θάνατος. Ο θάνατος δεν είναι διάλειμμα. Ο θάνατος είναι η ζωή ,αυτό που ζούμε εδώ, πάνω στη γη, είναι η τιμωρία μας. Γι’ αυτό γεννιόμαστε με ένα κλάμα και πεθαίνουμε ήρεμα, με έναν ύπνο..."
Παύλος Χαϊκάλης
ηθοποιός
4

"-...ολα για τους ανθρώπους είναι θυγατέρα.Και τα ψηλά και τα χαμηλά.
Θα σιάξουν τα πράματα
-Πότε μάννα ;Πότε; θαρρείς ίσαμε τώρα έχω καλά περάσει στη ζωή μου εγώ;
-Αλλο δεν έχει θυγατέρα.Εφτούνα που ζεις είναι η ζωή σου.Αμέ τι νόμισες;
-Εμόχθησα,εδούλεψα, εκουράστηκα.Πάλι στο γκρεμό θα κρέμομαι;Κουράστηκα.
-Tράβα να ξαπλώσεις λιγάκι,θα τις εσυγυρίσω εγώ τις μπάμιες,έχει για όλους ο Θεός.."

Aπό άρθρο του Νίκου Ξυδάκη στην Καθημερινή της Κυριακής.


Friday, February 4, 2011

All her life..

Dharamsala-N.India road near residence of DALAI LAMA

kάποιες φορές βίωνε στιγμές απόλυτης διαύγειας
όταν για λίγα δευτερόλεπτα, κόπαζε ο θόρυβος του νου
και η ησυχία ήταν μόνη βασίλισσα.
Τότε αισθάνονταν μόνο χωρίς να σκέφτεται.
Και όλα να μοιάζουν τόσο ξεκάθαρα.
Και το σύμπαν μιά απέραντη και τόσο φρέσκια αγκαλιά.
Ολη της η ζωή οι στιγμές ετούτες,όλη της η ζωή..
να συνειδητοποιεί πως όλα γίνονται όπως είναι γραφτό να γίνουν.


a few times in her life she have had moments of absolute clarity
when for a few brief seconds,the noise of mind subsided and silence was the only Queen.
She could feel rather than think.
Everything seem so sharp
and universe an immense and so fresh hug
All her life was those moments ..all her life..
to be conscious that everything is as it was meant to be.

Friday, January 28, 2011

The hippie movement


The hippie movement that originated on the west Coast of the United States in the
1960”s and then spread throughout the western world came out of many young people’s
rejection of the social archetypes,of roles ,of preestablished patterns of behavior as well as egoically based social and economic structures.
They refuged to play the roles their parents and society wanted to impose to them.
Significally,it coincided with the horrors of the Vietnam War,in which more that 57.000 young Americans and 3 mllion Vietnamese died and through which insanity of the system and the underlying mind-set was exposed for all to see.

Whereas in the 1950’s ,most Americans were still extremely conformist in thought and
behavior.
In the 1960’s millions of people began to withdraw their identification with a collective conceptual identity because the insanity of the system the collective was so obvious.

The hippie movement represented a loosening of the hitherto rigid egoic structures in
the psyche of humanity.
The movement itself degenerated and came to an end,but it left behind an
opening,and not just in those who were part of the movement.
This made it possible for ancient Eastern wisdom and spirituality to move west and
play an essential part in the awakening of global consciousness.

a new earth -chap 4-Eckart TOLLE

Friday, January 14, 2011

That is ALL


Rishikesh n.India


-You know that you are,that you have your "I" consciousness.
At the present you wrongly identify your self as the body.
Body is given a certain name.that is "you",you consider it to be like that.
But i say that in this body,consciousness is present or the knowledge
"i am" as i call it, is there.
You should identify yourself as this knowledge that is ALL!


- Life force ,love and consciousness are all one in essence.By all means use your body to work in the world.
But understand what it is.The body is only an instrument to be used.
You are the everlasting,timeless,spaceless principle which gives sentience to this body.
This is the most secret but the simplest principle as far as spiritual knowledge is concerned.

-People who want only knowledge..I actually love such people,more than my own relatives.
People who value self-knowledge they are dearer to me than my own children.

The ultimate medicine-As prescribed by Sri Nisargadatta Maharaj

Sunday, January 9, 2011

A question with no answerRishikesh -n.India.

Worldly self is so strong. Images mind creates of others are strong . Concepts of our self(i am so and so.. etc) are strong also and very convenient for the ego.
Truth is that for transcend the ego one must know what this ego is.
Mind is wondering did i ever really know you my friend?

Thursday, January 6, 2011

God has created this couple

Rab ne Bana di Jodi-God has created this couple

Hindi movie (2008) by Aditya Chopra with Shahrukh Khan and Anoushka Sharma

i like melody and lyrics